Focus Gabriel Chifu. Fatalitatea: corsi e ricorsi

Rare sunt cărțile în care memoria să nu joace un rol decisiv. E o

evidență că reconstituirile, refacerile, actualizarea trecutului prin

exercițiul aducerii aminte constituie baza creației. Cum s-ar

putea scrie o proză altfel decât făcând apel la depozitul de

informații furnizate de memorie, parte constitutivă a ființei

raționale? În noul său roman, Marea carte a uitării (Editura Cartea

Românească 2022), Gabriel Chifu propune un pariu pe cât de îndrăzneț, pe

atât de spectaculos. Departe, însă, de a fi un element coagulant, o componentă

pozitivă a identității umane, memoria

echivalează în cazul de față cu un blestem.

Ca într-o capsulă inoxidabilă, aceasta păs –

trează urmele unui trecut ce se dovedește

a fi, în fiecare din articulațiile sale, o reperto –

riere nemiloasă, feroce și, finalmente, asa –

sină a faptelor omenești. Corozive și tira –

nice, ele sunt păstrate pe ecranul creierului,

amplificând ca intensitate și extinzând ca

suprafață domeniul Răului. Prezența

elementelor maligne e atât de covârșitoare,

încât constituie, încă din debutul cărții,

condiția obligatorie a existenței omului în

lume.

Fără a se revendica tradiției biblice,

Marea carte a uitării se constituie într-un

scenariu dramatic bazat pe sonorități ce

amintesc vocile tânguitoare din pustiu ale

profeților. Pentru a le descifra rațiunile

profunde, evenimentele trebuie privite

dinspre prezent spre trecut. Cu alte cuvinte,

sensul sfidează temporalitatea. Așa cum

apar în carte, în ordine cronologică, viețile

personajelor — locuitori ai unui orășel de

pe malul Dunării — se înfățișează ca piese

ale unui puzzle predeterminat: eliminarea

sau modificarea oricărui fragment riscă să

ducă la prăbușirea întregului edificiu narativ.

Așezate în falduri groase, întâmplările își

construiesc propria logică, impasibile, cu

o indiferență suverană față de intruziunile

din exterior — inclusiv ale autorului. Gabriel

Chifu își asumă cu stoicism postura de

narator echidistant, de cronicar obsedat de

detaliu și context. Deși martoră a tragediei,

vocea auctorială refuză ispita de a se face

auzită în exces. Scriitorul de pe copertă nu

e un Zeus al textului, un stăpân absolut al

destinelor și al reflectării real-imaginare a

acestora. El a ales să fie un Hermes, acceptând cu umilință misiunea de

intermediar, încredințată de Mai Marele stăpân al vieții și al morții.

În logica sugerată mai sus, întâmplările și personajele nu posedă, în

sine, o încărcătură pozitivă sau negativă. Cronica scrisă de Gabriel Chifu

reconstituie, cu o stoică neimplicare emoțională, istoria unui loc, a unui timp

și a unor oameni. Toate acestea își relevă potențialul malign doar prin

rememorare, prin transcrierea letopisețului tragic ce aduce în prezent o

înlănțuire de întâmplări dramatice pe care ochiul orb al istoriei tinde să le

anuleze. Altfel spus, actualizarea, scoaterea din ataraxie maculează și neliniș –

tește. Pură e doar pagina albă a minții, nescrisă și neacoperită de zgura realității.

Prin însuși faptul că sunt rememorate, faptele se încarcă de o energie

halucinatorie, prinse ca într-un clește de o tragică și irepresibilă forță a

disoluției.

În rivalitatea dintre ficțiune și realitate (îngemănate în așa fel

încât să facă posibilă narațiunea), predomină reprezentarea fidelă

a evenimentelor, netulburate de intruziuni ale subiectivității:

lucrurile sunt redate așa cum s-au petrecut, nimic nu abate Destinul

de la traseul prestabilit. Ficțiunea e doar o convenție, o piedică

suplimentară, o amânare, dar nu o anulare. Ea barează drumul

interpretărilor, deoarece însăși condiția cronicii le conferă un caracter imuabil.

Cu Marea carte a uitării, Gabriel Chifu a atins punctul de maximă tensiune al

unui demers în care destinul omului, condiția umană sunt înfățișate în cruda

și lugubra lor expresivitate. Tehnic, autorul propune o înșiruire obiectivă de

fapte și trăiri. La nivelul expresivității artistice, efectul e de bombă emoțională.

Ea transformă șirul aparent imperturbabil de evenimente în reacții paradoxale,

antrenând o serie de cutremure ale ființei, de la revoltă și disperare la milă și

spaimă.

Într-un film celebru al lui Michel Gondry, cu un titlu, Eternal Sunshine

of the Spotless Mind (Strălucirea eternă a minții neprihănite), inspirat de un poem

al lui Alexander Pope, ni se descrie procesul prin care un savant suprimă din

mintea celor două personaje principale, Clementine și Joel, fragmentele de

memorie neconvenabile. În finalul copleșitor al romanului său, Gabriel Chifu

elimină de pe hartă un oraș întreg. El îi aneantizează pe locuitorii a căror

existență fusese ținută în viață de pana unui cronograf conștient că nu poate

anula efectele catastrofale ale istoriei.

Realitatea înfățișată de romancier e, la suprafață, o palpabilă, minuțioasă

reconstituire a unui timp istoric blestemat. Ea cuprinde patruzeci și trei de

ani din viața unei comunități aflate pe malul nordic al Dunării. E un teritoriu

în egală măsură real și fictiv, o proiecție mai degrabă psihologică decât

istorică, focalizată pe un grup uman — alcătuit din doisprezece actanți,

într-o simbo listică transparentă — care generează tragedia și, totodată, îi

suportă suflul devastator. Pasiunea de natură sociologică pusă de autor în

reconstituirea existenței indivizilor aflați la cheremul sorții se traduce întro

succesiune de tablouri de-o mare intensitate emoțională și psihologică.

Structura în aparență simplă a capitolelor, marcate, fiecare, de un interval

temporal și de numele unuia sau mai multor protagoniști, e asemenea apelor

adânci: calmă la suprafață, învolburată în adâncuri. Ea seamănă mai mult

cu o radiografie decât cu o investigație de tip caracterial-psihologic. Și nu

pentru că elementele de psihologie ar lipsi, ci, dimpotrivă, pentru că

intensitatea, abisalitatea lor antrenează un șir de explozii ce conduc la

autodistrugere și haos.

Într-o primă instanță, vocea narativă îmbrățișează formula obiectivității

reci, imparțiale, casante, vorbind printr-o pâlnie de bronz modelată într-o

geometrie austeră. Imediat în spatele ei se află însă un autor secund, un fel de

comentator implicit (Wolfgang Iser vorbea cândva despre „cititorul implicit“),

care tulbură limpezimea de cristal a narării/reconstituirii evenimentelor,

dând naștere unei sumedenii de sub-voci.

Fiecare fragment își construiește, în felul

acesta, propriul univers și propria tonalitate,

sugerând o particularitate sufle tească și

stilistică anume. Romanul își sfi dează prin

acest procedeu autorul, a cărui autoritate se

surpă sub asediul contra-vocilor de fundal,

cele care dau ritmul și măsura părții și, apoi,

a întregului. Finalmente, autorul explicit,

întocmitorul“ cronicii „aproape reale“

petrecute „într-un oraș aproape imaginar“,

e împins în afara cărții pe care a creat-o.

Vocile alternative acapa rează, cu discreție,

dar persistent, asemenea unor plante carnivore,

peisajul narativ propus de autorul omniscient.

Inutilitatea artei devine astfel ecoul asurzitor,

paralizant, al unei tragedii pe care numele

orașului o enunțase încă din prima pagină

a cărții.

Gabriel Chifu nu înfățișează o luptă

între bine și rău, ci între ființă și

neființă. Nu e vorba, așadar, de

un tratat de etică, ci de o ontologie

sui-generis. De altfel, niciunul

dintre personaje nu e fără pată

din punct de vedere moral. Protagoniștii

sunt înfățișați prin aspirațiile, dar și prin

căderile lor, prin energia pozitivă, dar și prin

dramul de demonism ce le-a fost inoculat

de o epocă a ticăloșiei absolute. Eroii există

doar în măsura în care se lasă maculați de

acțiunea corozivă a timpului și a istoriei.

Cronologia joacă, din acest punct de vedere,

un rol esențial în derularea evenimentelor.

E un fel subtil de a spune că omul stă sub

timp și că tirania acestuia e cea mai cruntă

dintre toate.

Există trei niveluri ale textului care,

prin mișcările lor previzibil-imprevizibile, ca într-un corsi e ricorsi al fatalității,

transformă datele statistice în nuclee de semnificație filosofică. Spațiul,

timpul și personajele/întâmplările alcătuiesc o textură perfect articulată,

în desenul căreia redescoperim tema esențială a romanelor din ultimii ani

ale lui Gabriel Chifu: condiția umană. Într-un moment în care literatura

alunecă spre basm, fantasy, divertisment, evazionism și diverse formule mai

apropiate de SF decât de marea linie a prozei din secolul al XX-lea, autorul

cărții de față înfruntă, ca pe un versant muntos vertical, primejdios și fascinant,

totodată, acuta chestiune a relației dintre destin și demonismul politic. Dacă

s-ar fi născut în alt timp și alt loc, personajele n-ar mai fi trebuit să străbată

infernul unor vieți sfârtecate de jocul cinic și iresponsabil al istoriei.

Oamenii sunt antene prin care se asigură comunicarea cu spațiul infinit

al existenței. În felul acesta, drama personală devine dramă universală, iar

personajele se metamorfozează în mecanisme ce au înscris în conștiință, ca

într-un cod genetic falsificat de agenții Răului, desenul tragic al inevitabilei

dispariții, cauzate de un misterios virus al uitării. Acesta ce ni se relevă în

întreaga lui grozăvie atunci când filtrul perturbator al memoriei se topește și

când drama umană este redusă la uscăciunea terifiantă a unei fișe clinice.

Uitarea nu înseamnă, însă, izbăvire, ci conștientizarea că în existența fiecărui

individ există o „predispoziție“, o dorință irepresibilă, un impuls de a „vrea

neapărat să uite“.

Ocasum, mica localitate de pe malul nordic al Dunării, e înfățișată după

toate regulile unui demers istoric: originea, evoluția, specificul, dezvoltarea

ei. Chiar dacă majoritatea personajelor (îndeosebi cele din generația tânără)

îl părăsesc la un moment dat, ele se reîntorc acasă periodic, pentru ca în final

să revină pentru a-i confirma numele — Ocasum derivând din latinescul

occasum“, unde însemna „apus, asfințit“. Orașul devine locul în care aventura

lor existențială se încheie, șocant, în dublul regim al poeziei și al catastrofei.

Ritualurile provinciale sunt suprimate de tentaculele tragediei. Închisoarea,

ratarea profesională și personală, adulterul, alienarea, fascinația Răului,

asasinatul sunt tot atâtea trepte prin care „omul care vrea să uite“ pășește spre

adâncimile unui Infern fără scăpare.

În cele din urmă, după ce și-a executat partitura tragică, cronicarul

însuși părăsește scena, contaminat și el de virusul uitării. Scriitorul confirmă

prin sacrificiul de sine existența unei logici a dezastrului căruia nu i se poate

sustrage nimeni: „Autorul are aceeași soartă ca și personajele plăsmuite de

el. Și mintea lui este împresurată, este asaltată, este cucerită, este potopită de

uitare. Și bietul de el (în realitate, bietul de mine!) nu mai ține minte întâmplări,

nume și sentimente, nu mai e în stare să adune cuvintele în propoziții, iar în

cele din urmă, rămas fără vorbire, stă gata să se destrame, de parcă ar fi făcut

din nisip sau din cenușă“.

Prin Marea carte a uitării, Gabriel Chifu își confirmă cu brio locul central

pe care-l ocupă în proza românească de azi. El știe să vadă dincolo de contrafacerile

modelor și formulelor de succes sezonier. Deși le cunoaște foarte bine, nu se

lasă ispitit de cântecele de sirenă ale experimentalismelor agresive. Ironiei

cinice îi preferă abordarea frontală a temelor grave și zâmbetului complice

rictusul amar al parabolei. Cartografiile propuse de el reprezintă partea vizibilă

a unui aisberg, în care marea tradiție a literaturii își vede oglindite obsesiile

și aspirațiile.