Patapievici par lui-même

Dacă expresia n-ar fi fost compromisă de Cioran, care i-a accentuat

până la grotesc sensul de zădărnicie și de melancolică resemnare,

aș fi fost tentat să mă întreb: à quoi bon Patapievici? Ce rol poate

juca, într-o societate a neserioșilor, a gargaragiilor și a incompetenților,

incapabilă de mobilizare pentru atingerea unui țel sau pentru

desăvârșirea unui proiect, cineva care e opusul tuturor acestor

nedorite însușiri? Unde să-l plasezi pe Horia-Roman Patapievici în galeria

de belferi agresivi, ageamii flecari și cabotini impenitenți care populează

până la refuz scena publică din România? Cum să-l așezi pe rafturile putrede

ale unei societăți a șmecherilor și escrocilor pe cel care a dat dovadă în mai

multe rânduri de curaj fizic (de pildă, în decembrie 1989, când a și fost închis

la Jilava, ori în decembrie 2006, când hoardele naționaliste ale lui Vadim

Tudor erau decise să-l arunce de la balconul Parlamentului) și întotdeauna

de curaj moral? Dacă apariția lui pe scena publică la începutul anilor 1990,

perfect echipat pentru performanță culturală,

a fost improbabilă, tot ce a desăvârșit de

atunci încoace stă sub semnul unei fericite

creativități. N-o exclud nici pe cea instituțională,

cu atât mai frapantă cu cât batjocura de la

ICR-ul actual, total aservit politicului și

politicienilor, a atins cote elucubrante.

Cea mai recentă carte a lui Horia-

Roman Patapievici, Despre viață, destin &

nostalgie (Editura Humanitas, 2022), ilustrează

în mod eclatant aserțiunile de mai sus. E

o carte a suferinței (în sensul în care Unamuno

pronunța, cu înfrigurare și disperare,

faimoasa sintagmă „me duele Espana“) și,

totodată, una a eliberării de angoasele

adunate în decenii de luptă cu prostia,

indolența, obtuzitatea, și primitivismul. Și

cărțile anterioare ale lui H.-R. Patapievici

au drept punct de plecare o urgență personală,

o stare de inconfort moral, cultural sau

politic. În niciuna dintre ele, însă, autorul

nu se așază atât de ferm în centrul discursului,

fiind atât de explicit una „despre el însuși“.

Din acest punct de vedere, ne aflăm în fața

celei mai montaigne-iene scrieri a autorului,

în care simți vibrația celebrei profesiuni

de credință a primarului din Bordeaux: „Je

n’ai d’autre objet que de me peindre

moi-meme“.

Ca și eseurile lui Montaigne, arti –

colele și studiile de față sunt introspecții.

Divizate în trei segmente (Viața, Țara și

Europa), ele sunt exerciții ce se revendică

de la o obsesie principală, aceea a locului

și a misiunii omu lui în lume. Eseurile

acoperă spațiul vast dintre subiectivitatea

asumată și detașarea cvasi-științifică, ilustrat

printr-o suită de articole în care vocea

gândito ru lui unifică și umanizează o sumă

de aspecte conton dente ale existenței. Nota

comună este aceea a deplinei asumări

personale, pusă în evidență de patosul vocii

care vorbește întotdeauna cu un timbru

aparte.

Carte recapitulativă, Despre viață,

destin și nostalgie e legată, cronologic și

tematic, de scrieri anterioare ale autorului.

Astfel, multe din paginile secțiunii Viață

ar fi putut figura și în Zbor în bătaia săgeții,

prin amestecul de patetism controlat și

transcriere sinceră, nemediată, a senza –

țiilor iscate de diversele experiențe ale autorului. Multe rânduri au directețea

unor însemnări de jurnal, ce rețin situații, senzații și idei legate de descoperirea,

la propriu, a Europei, și a filosofiei care a făcut-o posibilă. H.-R. Patapievici

aderă cu entuziasm la modelul european, pe care ajunge să-l apere, în unele

pagini din finalul cărții, de propriile excese, erori și derapaje. Sejururile

petrecute la Paris, la Berlin și, ulterior, la Londra sunt etape care încheie

formarea unui ucenic vrăjitor care era, de altfel, deja pregătit pentru a lua cu

asalt cetatea culturii.

Călătoriile în Occident ale lui H.-R. P. amintesc, prin febrilitatea

notației și seriozitatea privirii, de intelectualii români care

parcurgeau același itinerariu în secolul al XIX-lea. Aceeași

sete de a cunoaște, de a descoperi, de a înțelege, același patos

al admirației față de comorile culturale ce i s-au înfățișat

minții avide de a absorbi necuprinsul unei mari civilizații.

Din acest punct de vedere, Horia-Roman Patapievici a rămas un pașoptist,

un entuziast sedus de doctrina înnoirii care sporește care i-a ghidat pe vechii

intelectuali români aflați la studii în străinătate. Întoarcerile acasă sunt

prilejuri de a evalua, cu luciditate, câștigurile acumulate, pe un fond de

relativizare a concepțiilor tari potrivit cărora Europa ar fi o entitate omogenă:

Europa este, mai degrabă, o formă a spiritului decât o realitate geografică.

Europa este o idee, o forma mentis în plină expansiune; este, în fond, un proiect

civilizatoriu care își subordonează mai multe culturi cu valoare dominantformativă

(greco-latină, franceză, germană, anglo-saxonă etc.)“.

Volumul reflectă fidel preocupările lui H.-R. Patapievici, de la cele de

natură științifică (nu lipsește nici din cartea de față un studiu dedicat lui

Pierre Duhem), până la cele de istorie, ideologie, politică ori literatură. Cel

mai puternic filon e cel religios, care străbate multe din rândurile adunate

aici (uneori în discursuri ce se referă explicit la religie, alteori ca scintilații

care dau o dimensiune metafizică textelor dedicate unor teme non-spirituale).

Fie că deplânge eliminarea creștinismului dintre pilonii esențiali ai Europei

din constituția Uniunii Europene, fie că evocă momente din propria biografie,

religiosul se dovedește o constantă a gândirii autorului. Adept al liberalismului

clasic, H.-R. Patapievici demontează mecanismele prin care ideologiile au

fost deturnate, terminologic, dar și ca practică politică efectivă, sub presiunea

ideologiei socialiste, „cea care a falsificat toate vechile doctrine politice“.

Un articol din 2002, Azi, ca să fii liberal trebuie să fii conservator, este o

admirabilă demontare a metodelor și etapelor prin care progresismul a reușit

să devină, în lumea contemporană, o ideologie cu mare trecere. Pornind de

la un text al lui Hayek, autorul consideră că soluția scoaterii liberalismului

clasic și a conservatorismului de sub acuzațiile aduse de socialiști poate fi

evocarea tradiției libertății cărora îi aparțin. Aplicată practicii politice curente,

se ajunge la următoarea concluzie: „Niciodată opoziția la schimbarea cu orice

preț nu va fi făcută de un conservator invocând stările de lucruri produse de

un regim violent. Prin urmare, niciun conservator

nu ar putea confunda «tradiția» instituită de

comunism cu o veritabilă tradiție, istorică,

spontană, naturală. Oriunde avem de-a face

cu dominarea societății de către un factor de

revoluționare permanentă a condițiilor

tradiționale de viață, poziția liberală — pentru

a putea rămâne liberală în spiritul ei — nu

poate diferi substanțial de poziția conservatoare“.

Am dat acest citat, pentru că

el reflectă modul de

argumentare al lui H.-R.

Patapievici și exprimă,

totodată, pozițiile pe care

se află autorul. Rațional și

logic, nu se lasă amăgit de cântecele de sirenă

ale ideologiilor salvaționiste, susținând, în

schimb, valabilitatea acelor doctrine care nu

sacrifică realitatea și nu alterează esența

naturii umane de dragul experimentelor cu

un final predictibil catastrofic. Dacă mi s-ar

cere să aleg din întregul volum un singur text,

m-aș afla în încurcătură. Și asta, pentru că

fiecare, în felul său, se constituie într-un

segment esențial în constituirea portretului

interior al strălucitului intelectual și gân –

ditor. Există o coerență a scrierilor lui Horia-

Roman Patapievici pe care fragmentarismul

inevi tabil al cărții de față o pune și mai mult

în evidență. Dicțiunea ideilor are o rezonanță

amplă, migrând de articol la articol, alcătuind

un continuum perfect articulat și expresiv

totodată.

Și totuși, există un studiu asupra

căruia aș insista, pentru că este unul dintre

cele mai puternice texte de filosofie a politicului

care s-au scris în România postcomunistă.

Se intitulează Revoluția de centru și este o

încercare de a explica mecanis mele declanșării,

desfășurarea și conse cințele evenimentelor

din 1989. „Originală“ în fie care din segmentele

ei, revoluția română confirmă și infirmă

simultan tot ceea ce știam despre schimbările

politice, revolte, înfruntări politice și participarea

maselor la transfor mările fundamentale din

societate. Enunțată ca un paradox, esența

acestei schimbări de para digmă este următoarea: „…revolta străzii a declanșat revoluția,

în timp ce complotul nomenclaturist a câș –

tigat-o. Odată cu revoluția, a câștigat și puterea

de stat. Ei, bine, paradoxul este că, deși a avut puterea de a guverna (care a

fost, în primii ani, revoluționară), complotul nomenclaturist nu a avut nicio

clipă și puterea de a defini natura atât a revoluției, cât și a puterii sale înseși.

Paradoxul este că, în România, cine a declanșat revoluția nu a câștigat-o, în

schimb, deși fără nicio putere în stat, a păstrat constant, în ochii societății

românești, dreptul de a-i defini natura. Acest drept a rămas, în mod misterios,

privilegiul revoltei străzii“.

Cu alte cuvinte, niciuna din forțele implicate, direct sau indirect, în

răsturnarea regimului comunist, nu a reușit să-și impună în totalitate agenda

fie pentru că nu o avea (cum se întâmpla cu strada), fie că era inadecvată

în momentul politic al anului 1989 (cea a complotiștilor). În felul acesta, s-a

ajuns la o negociere tacită, îndârjită, greu de conceptualizat, nu lipsită de

accente violente (vezi cazul mineriadelor sau al lui martie 1990 la Târgu-

Mureș), în urma căreia radicalismul inerent al revoluțiilor a fost împins

instinctiv spre centru, singurul loc al (pseudo)dialogului explicit ori implicit

între cei care au dat profilul social și politic al României postcomuniste.

Punând un accent încă mai puternic, Horia-Roman Patapievici notează:

Comunismul NU a fost învins printr-o revoluție contrară lui. Asta înseamnă

că extrema nu a fost învinsă printr-o extremă contrară, ci prin altceva, mult

mai profund. Ceea ce a învins principiul reprezentat prin radicalitatea

revoluționară a extremei a fost revenirea la valorile centrale ale civilizației

europene moderne. Revoluția din 1989 a constat în revendicarea, împotriva

extremei ca principiu revoluționar, a Centrului, ca sumă a elementelor centrale

pentru civilizația modernității (capitalism, liberalism, democrație, spirit

critic, drepturile omului, stat de drept etc.). În fond, în 1989 s-a petrecut prima

revoluție de centru din istoria omenirii. Acesta e sensul revoluțiilor care au

pus capăt dominației comuniste în Europa Centrală și de Est“.

Acest text al lui H.-R. Patapievici ar trebui să devină lectură obligatorie

în școli și universități. Cu atât mai rău pentru societatea românească dacă

nu va deveni.