Cazul Tohăneanu

Plecarea la cele veșnice a lui Daniel Vighi mi se pare unul din

lucrurile cele mai absurde ale vieții mele. Singurul fel în care mă

raportez la dispariția lui e stupoarea. Pur și simplu, nu înțeleg.

Cum să moară omul vital, plin de idei, de proiecte, de dorința

nestinsă de a scrie și publica? În loc să se diminueze, creativitatea

lui a explodat după împlinirea vârstei de șaizeci de ani. A compus

proze substanțiale, a editat cărți, a condus fundația Ariergarda, a lucrat intens

cu studenții, a susținut o frenetică activitate publicistică și civică. Îl priveam,

adeseori, cu un amestec de admirație și amuzament, cucerit de felul pătimaș

în care s-a angrenat în diverse activități consumatoare de timp, resurse fizice

și energie mentală. Dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, era cel mai

aproape de nebunia vizionară a lui Don Quijote. Daniel Vighi evolua într-o

altă dimensiune a realității, unde dorința de înnoire era atât de frenetică,

încât, în discuțiile noastre, îmi mărturisea, cu o candoare care nu l-a părăsit

niciodată, că preferă schimbarea, chiar

dacă rezultanta ar fi fost mai proastă decât

situația de la care s-a plecat. Avea, din acest

punct de vedere, ceva din înflăcărarea

ideologilor-revoluționari din jurul anului

1900.

Ca pe nimeni altul dintre noi, viața

l-a pus în situații-limită. S-a sustras sentinței

de-o revoltătoare cruzime o dată, s-a sustras

a doua oară, dar a treia oară a fost învins.

O știa mai bine decât noi, cei care îl încurajam

chiar și în ultimele zile, când șansele de

supraviețuire se diminuaseră dramatic.

Dar și atunci, în convorbirile telefonice,

gândul lui mergea tot spre viitor, spre

proiectele care trebuiau, cu orice preț, duse

la capăt. De el sau de tinerii de care se

înconjurase. Aceștia vedeau în el nu doar

un guru — ceea ce, până la un punct, Daniel

a fost —, ci și un frate mai mare și un prieten,

alături de care erau pregătiți să străbată,

ca în basme, nouă mări și nouă țări.

Ultima realizare a lui Daniel Vighi a

fost cartea alcătuită împreună cu Viorel

Marineasa, alter-ego-ul lui perfect, un

admirabil prozator el însuși, unul din cei

mai valoroși pe care îi avem în clipa de față.

E vorba de un volum de documente comentate,

alcătuit din fragmente de dosare ale Securității

consacrate vieții culturale și academice din

Timișoara. Sub titlul Continentul gri. Timișoara

culturală în dosarele Securității (Editura

Ariergarda, 2022) sunt selectate câteva sute

de pagini ilustrative pentru mlaștina morală,

socială și politică a ultimelor decenii ale

comunismului românesc. În mod normal,

parcurgerea lor ar trebui să-i lecuiască de

visele cu cai verzi pe pereți pe cei care, chiar

și acum, la peste treizeci de ani de la prăbușirea

lamentabilă a ideologiei lui Marx, Engels,

Lenin și Stalin, încearcă să resuscite cadavrul

putrefact al unei gândiri criminale și prin

teoria, și prin practica pe care le-a produs.

În paranteză fie zis, trecerea în

neființă a lui Gáspár Miklós

Tamás, un maverick nu lipsit de

haz, demn de povestirile lui Ilf

și Petrov sau de satirele cinice

ale lui Hašek, un contorsionist

ideologic cel puțin suspect, profesoral la

modul comic și erudit al unei singure idei,

a adus vânt în pupa marxiștilor de școală

nouă din diverse unghere ale țării. În fine,

după rătăcirile sufocante prin deșertul

capitalismului, înamorații de barba lui

Marx și-au găsit direcția. Bine-ar fi să dibuie

și sensul. Nu pot decât să le doresc să fie

mai puțin confuzi și mai plini de substanță

decât volutele idolului itinerant prin mode

și ideologii, descoperit post-mortem.

Hermeneuți dârji cum îi știu, nu vor avea,

desigur, nicio problemă să găsească pepitele în oceanul de galimatiasuri ale

acestui Gică-contra ot Transilvania dedulcit la rafinamentele comunismuluicaviar.

Marea problemă a pretinșilor „gânditori“ stângiști e că ideile lor circulă

nepedepsite doar în lumea liberă a detestatului, de către ei, capitalism. Când

ele triumfă și devin politică de stat, nu le mai rămâne decât, unu, să devină

parte a terorii sau, doi, să înfunde pușcăriile. Dar degeaba îi avertizezi:

fanatismul lor (era să zic și prostia, dar trebuie să nuanțez: nu toți sunt proști

în sensul curent al termenului) a depășit deja bornele rezonabilului. Am închis

paranteza.

Daniel Vighi și Viorel Marineasa au studiat vreme de mai mulți ani

dosarele Securității și au făcut o selecție reprezentativă pentru felul în care

brațul înarmat al Partidului Comunist înțelegea să pună în aplicare politica

represivă, naționalistă și șovină. Prin forța împrejurărilor, i-am cunoscut

direct sau îi știam din auzite pe mulți din cei care figurează în Continentul

gri. Pe unii i-am bănuit că lucrează mână în mână cu Satan, pe alții i-aș fi

ghicit mai greu, iar câțiva au reușit să mă lase cu gura căscată. În fruntea

listei celor a căror activitate ca turnători m-a luat prin surprindere a fost

Gheorghe Tohăneanu, profesor de stilistică la Universitatea din Timișoara.

Nu i-am urmat niciodată cursurile, deoarece preda la română, iar eu

eram student la engleză principal și franceză secundar. Numele lui se bucura

însă de un asemenea prestigiu, încât, inevitabil, îl plasai în categoria personajelor

de vază ale instituției. Mărturisesc, însă, că stima aceasta călduță s-a fisurat

puternic în 1976 (abia începusem studiile universitare), când am văzut un

volum cu un titlu scrâșnit-ingenios, O seamă de cuvinte românești, scris împreună

cu un trepăduș din pepiniera Partidului Comunist, jurnalist înregimentat

până-n măduva oaselor. Oare ce o fi avut de învățat ditamai Tohăneanul de

la măruntul publicist?, m-am întrebat. Răsfoind cartea, am rămas uimit de

nivelul jalnic al articolelor: „marele stilistician“ bătea câmpii într-un discurs

tern, punând în evidență sensuri mai mult sau mai puțin anodine ale unor

vocabule pescuite din scrierile autorilor clasici ori din limbajul cotidian.

Valoarea lor științifică mi s-a părut a fi cam de nivelul unui elev de liceu

ambițios.

Mai târziu, ca redactor la revista „Orizont“, mi-au trecut prin fața

ochilor zeci, poate sute din articolele lui

indigeste, publicate în cadrul unei rubrici pe

care ținuse s-o intituleze, el, „stilistul“, în total

dispreț al eufoniilor compromițătoare, „Limbă

și stil“. La fel de inspirat și consecvent cu sine,

și după Revoluție a continuat să alimenteze

editurile cu anoste culegeri de articole, între

care și una cu inubliabilul titlu (ce-i drept, de

sorginte budai-deleanescă), Neajungerea limbii

Uitasem complet de Tohăneanu și de

aura lui, la căldura căreia se prăjiseră generații

întregi de viitoare „doamne cu coc“ și de

famelici flăcăi tomnatici ce purtau mai departe,

prin bălăriile învățământului românesc, torța

limbii și literaturii naționale. Cum, intelectualmente,

îl găseam găunos, iar ca prezență umană

oarecum respingător (îți strângea întotdeauna

mâna cu o forță disproporționată, ca și cum

voia să te avertizeze că ai de-a face cu un

adevărat bărbat), n-am zăbovit niciodată mai

mult decât era necesar în preajma lui. Nici

nu aș fi avut cum: rareori apărea altfel decât

însoțit de unul sau altul dintre admiratorii

săi necondiționați — membri ai obișnuitei

caracude ce se adună în jurul oricărei luminițe,

oricât de palidă, de la capătul unui râuleț

pricăjit.

Poza de savant inabordabil, ce te privea

sever prin lentilele puternice care-i acopereau

jumătate din chip, contrastează șocant cu

tonul umil din turnătoriile minuțioase la

care se deda. Ele sunt mult mai mult decât

niște note scrise pe genunchi la somația

securistului cu pistol la șold. Ample, detaliate,

atotcuprinzătoare, turnătoriile lui Tohăneanu

se constituie în veritabile studii. Victimele

erau încercuite din toate părțile, astfel că

atunci când „sursa Toma“ își înmâna delațiunea

ofițerului de Securitate, acesta nu avea decât

să înșface biata gânganie fixată în infernalul

insectar al celui care compunea și „scrisori

din roase plicuri“ (titlul, de un kitsch devastator,

al unui volum din 2002), dar care, în paralel,

își scruta cinic victimele prin filtrul neliniștitor

al lentilelor întunecate ale ochelarilor.

Evident, racolarea lui Gheorghe

Tohăneanu a fost facilitată

de problemele de dosar, dar

mai ales de patima beției, de

care a suferit încă din tinerețe,

și cu care a mers în mormânt.

De altfel, anturajul său era alcătuit exclusiv

din amici care iubeau bodega și sticla cu alcool

cu aceeași intensitate ca și mai cunoscutul

lor maestru. Securiștii au desfășurat în jurul

lui Tohăneanu o plasă densă, scrutându-i

biografia până în cele mai intime unghere.

Dacă citești doar partea pregătitoare a racolării,

întinsă pe un lung interval de timp, aproape

ai fi tentat să vezi în autorul Studiilor de stilistică

eminesciană o victimă. În realitate, securiștii

voiau să se asigure că nu vor da greș și că-l vor transforma într-un turnător

util în planurile de supraveghere și manipulare pe care le pregătiseră.

Operațiunea a reușit atât de bine, încât iubitorul de „cuvinte românești“ și

de „imagini pierdute“, „surugiul de cuvinte“ și cel care, poetic, se prezenta

ca având „lampa lângă tâmplă“, a întrecut toate așteptările. A turnat cu zel

victime atât din interiorul țării, cât și de dincolo de fruntarii. A zămislit, umăr

la umăr cu ofițerii de Securitate, intrigi prin care își atrăgea în plasă cu o

dexteritate superioară celei cu care traducea din Macrobiu și Virgiliu, naivele

victime incapabile să creadă că „marele profesor“ nu e decât un odios instrument

în mâinile pătate de sânge ale securiștilor.

Căderea lui Gheorghe Tohăneanu e un exemplu al exploatării de către

Securitate a slăbiciunilor omenești ale unui intelectual vulnerabil, robit

alcoolului și altor pasiuni lumești. Dar e și un caz demoralizant care arată

cum a fost creată și consolidată o falsă reputație de savant în lumea cu susul

în jos a comunismului românesc. În realitate, e vorba de un abject colaboraționism,

niciodată denunțat, cu forțele distructive ale întunericului. Cam așa trebuie

privită statuia ce i-a fost plasată la insistența unor admiratori tardivi și fără

discernământ — și rămasă neclintită la locul ei — în spațiul universității pe

care a murdărit-o decenii în șir.