Rațiune și simțire

Scriitori evrei în cultura română este noul volum al criticului și istoricului literar Răzvan Voncu. Metoda sa de lucru, care presupune cercetarea susținută, sistematică a subiectului abordat, studierea acestuia din multiple unghiuri de vedere, de unde și diferite perspective de înțelegere, reverența față de cei care au cercetat anterior subiectul respectiv, amestecul de bucurie și seriozitate cu care acesta realizează o adevărată imersie în subiectul studiului său sunt factorii ce modelează fiecare carte de critică literară a acestuia, așezând-o pe o traiectorie elevată, dar și atractivă pentru cititori, și nu doar pentru cei specializați.

Cartea datorează mult celor zece ani în care criticul literar a semnat rubrica Realitatea cărții în revista „Realitatea evreiască“, dar și în principalele publicații de profil. Nu este o istorie a evreității literare românești, cum nu este nici un dicționar literar sau o culegere aleatorie de analize critice, iar criticul literar precizează acest lucru în Argument -ul cărții. Scriitori evrei în cultura română este, și de aici și importanța acesteia, o carte care oferă criterii de clasificare, inventariere, pe baza unor repere istorico-literare pentru un număr important de scriitori, reconectând evreitatea literară din țara noastră cu cea din Țara Sfântă. Tonul cărții, sobru, elegant, întotdeauna argumentat și fără concesii, permite să se vadă, în filigran doar, o delicată declarație de dragoste față de tot ceea ce înseamnă valorile universal umane și oglindirea lor în cultura și literatura română.

Vocația pentru lucrările de sinteză își găsește împlinirea și în acest nou volum. Acoperind aproximativ o sută de ani de istorie a prezenței evreiești în scrisul românesc, acesta se axează pe literatura evreilor români ca literatură română. Răzvan Voncu plasează această panoramă a literaturii scrise de evreii români în ultima sută de ani în continuarea direcției numite de către eminentul profesor Nicolae Cajal realsemitism. Este un demers necesar și salutar, mai cu seamă în contextul în care, din nefericire, mai există loc pentru nedorite derapaje chiar în mediul intelectual.

Proiectul lui Răzvan Voncu are la bază construcția și valorizarea, astfel încât lucrarea sa contribuie la necesarul realsemitism. Construcția și valorizarea sunt, de altfel, direcții urmărite consecvent în volumele de critică literară ale lui Răzvan Voncu. Și acest volum se coagulează în jurul unei profesiuni de credință: înțelegerea misiunii criticului literar de a realiza o justă (re)valorizare a operelor din istoria noastră literară nu foarte îndepărtată și, de asemenea, a oamenilor din spatele lor, asupra cărora privirea se oprește cu imparțialitate și delicatețe, creionând portrete în miniatură. Răzvan Voncu urmărește cu devotament, și aici, la fel ca în toate studiile sale, valoarea operei: să înțelegem că nu le facem niciun serviciu dacă scriem despre ei necritic. Adică fără a valuta corect operele lor, chiar făcând abstracție de condițiile dificile în care scriu în limba română, la 2 000 de km depărtare. Bunăvoința apriorică se cade dublată, totuși, de exigență critică și de o punere a acestei literaturi aparte în rama mare a celei din țară. Cu atât mai mult cu cât (și sper că volumul meu subliniază îndeajuns acest aspect) și aici continuă să scrie autori evrei de valoare, vârfuri ale culturii noastre.

Valoarea operei a fost și liantul reunirii, în această sinteză, a două tipuri de evreitate: cea manifestată explicit prin creație și evreitatea ca element al identității personale, și nu literare. În sinteză și-au găsit locul și scrierile în alte limbi, fenomen caracteristic pentru toate literaturile Diasporei și generat de secolul XX, ceea ce permite, alături de perspectiva amplă asumată în această sinteză culturală, nu doar literară, o imagine mai completă.

Literatura Holocaustului din România nu putea lipsi din acest volum. Redactate în maghiară, franceză, ebraică sau germană, mărturiile evreilor români despre Holocaust își află locul în cartea mea, alături de cele scrise în limba română, afirmă Răzvan Voncu. Căci tema Holocaustului are nevoie stringentă de arhivarea cât mai multor mărturii scrise ale supraviețuitorilor. Împuținarea acestora din urmă, combinată cu virulența noului antisemitism mondial, riscă să producă, pur și simplu, obliterarea memoriei colective și ștergerea amintirii unei crime unice în istorie (…).

Scriitori evrei în cultura română este rezultatul unui studiu remarcabil, un instrument util pentru specialiștii domeniului, dar și o lectură memorabilă pentru cititorul de plăcere. Fără a fi exhaustivă, lucru pe care autorul său nici nu l-a dorit, această sinteză realizează, prin juxtapunerea precum un punct luminos, a fiecărui autor, a fiecărei opere literare analizate, un emoționant și laborios tablou amintind de tehnica maeștrilor pointilismului.